ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (อ่าน 1994 ครั้ง)

plus minus reset

soting999

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 18

  • Level and Hp Level 3 : Exp 45%
    HP: 0.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ   
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางกัญญา  ร้อยลา
โรงเรียน                 พยัคฆภูมิวิทยาคาร
ปีที่พิมพ์                 2553

บทคัดย่อ

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สภาพ  เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแล  และให้คำปรึกษา  ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
และคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  และหาดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  และดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  41  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลง
สี่สุภาพ จำนวน  2  แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  จำนวน  8  แผน  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ และเรื่อง โครงงานภาษาไทย  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.91/80.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.5900  หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  59  ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.99/80.16  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้  และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.5205  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.05  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การแต่งโคลงสี่สุภาพ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   โดยสรุป  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่พัฒนาขึ้น  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ยอมรับ  และทำให้ครูเกิดความมั่นใจว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยโครงงาน  จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ครูภาษาไทยควรนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2011, 06:24:28 PM โดย soting999 »