ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนฯ  (อ่าน 1149 ครั้ง)

plus minus reset

phirasit

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ
ชื่อผลงานการวิจัย            ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
                                        Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะ
                                      เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อ – สกุล         นางศรีทอง  ชัยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์
ปีที่วิจัย         ปีการศึกษา  2553   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning  Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเกิน 0.50 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Togetherประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning  Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 37 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.29 – 0.71 และค่าอำนาจจำแนก (B) มีค่าตั้งแต่ 0.22 - 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning  Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 15  แผน (3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 30 ข้อคำถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า
   1.    การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together ชุดที่ 1 เรื่อง ทศนิยม มีประสิทธิภาพ 84.24/83.86 และชุดที่ 2 เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิภาพ  81.33/80.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7087   
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Together ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.   เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากการใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Learning Together  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

(สนใจผลงานเต็มรูปแบบติดต่อ sritong11@gmail.com)