ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ นางจิรพรรณ์ จันทร์ประดิษฐ์  (อ่าน 1762 ครั้ง)

plus minus reset

doungma

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้วิจัย      นางจิรพรรณ์  จันทร์ประดิษฐ์
ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  และ 4)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   จำนวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  4  ชนิด  คือ  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   จำนวน  7  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  21  แผน  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน จำนวน  20  ข้อ
ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัย  21  ชั่วโมง  แบบแผนการทดลองเป็นแบบ  One  Group  Pretest-Posttest  Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ  t-test (Dependent  Samples)
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.65/82.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ   75/75
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ 0.5767
                 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง   การคูณและการหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   4.  ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   2   ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์    เรื่อง    การคูณและ การหาร
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   อยู่ในระดับมาก