ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 1731 ครั้ง)

plus minus reset

รองธนพล

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
รายงาน       การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ผู้รายงาน                นางทัศนีกร  กาหลง
สังกัด      โรงเรียนสามพร้าววิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
ปีการศึกษา   2553
                           
                                                                    บทคัดย่อ
   
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 / 75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อสมการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  33)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อสมการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของปีการศึกษา  2553 โรงเรียนสามพร้าววิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จำนวน  125  คน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 / 1  ของปีการศึกษา  2553  โรงเรียนสามพร้าววิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  28  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ((Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง  อสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  12  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  30  คะแนน  มีค่าความยากง่ายอยู่ ระหว่าง  0.33 – 0.77  อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.37 – 0.62  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t – test    (Dependent  Sample)  แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อมสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.29 / 81.01  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 75 / 75  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  0.50   เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  อสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกรณีที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความสัมพันธ์กันหรือกลุ่มเดียวกัน  (Dependent  sample)  โดยการทดสอบ          t – test  ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2012, 01:33:46 PM โดย รองธนพล »