ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด งานเกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 1227 ครั้ง)

plus minus reset

aume

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด  งานเกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน       นางสาวนิรมล  สง่าเนตร
ปีการศึกษา       2552

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด  งานเกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุด  งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจ      ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              และเทคโนโลยี  ชุด  งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  จำนวน  13  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด  งานเกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  6  ชุด แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test) แบบ Dependent test
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       และเทคโนโลยี ชุด งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ83.56/85.39  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          และเทคโนโลยี ชุด งานเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.48  และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51 หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2012, 02:28:42 PM โดย aume »