ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสระลดรูป เปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  (อ่าน 1333 ครั้ง)

plus minus reset

นะคะ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง              การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสระ
   ลดรูป  เปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
ผู้จัดทำ             นางนภาพร  ศรีสถาพรภิวัฒน์
หน่วยงาน                  โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)    จังหวัดนครปฐม
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
ปีการศึกษา               ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

   การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   ๑)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    กลุ่มประชากร  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)  จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ คน
     การพัฒนาครั้งนี้ใช้แบบแผนการพัฒนาแบบ Pre – Experimental Designs ชนิดกลุ่มพัฒนากลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการพัฒนา (The one Group Pretest – Posttest Designs )
   เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และทดสอบค่า t แบบไม่อิสระt-test for dependent samplesผลการศึกษา
   ๑.   ชุดกิจกรรมฝึกทักษะเสริมการอ่าน  การเขียนสระลดรูป  เปลี่ยนรูป  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๒๑ คน   โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  ๘๑.๔๔/๘๑.๓๕ ซึ่งป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
   ๒.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์)  พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๔  แสดงว่า ชุดกิจกรรมทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ ๒
   ๓.   ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( )  =   ๔.๑๕ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งสมมุติฐานที่ ๓