ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (อ่าน 1640 ครั้ง)

plus minus reset

kalawa2517

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 7

  • Level and Hp Level 2 : Exp 25%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนสะกดคำแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผู้รายงาน  นางสวิงรักษ์  อุทรักษ์
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยแดง  อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3

บทคัดย่อ
     การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนสะกดคำแม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น 
     กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านห้วยแดง  อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวนนักเรียน  11  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำแม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน 1 ชุด มี  30  ข้อ มีความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.84  มีค่าอำนาจจำแนก (R) ของแบบทดสอบระหว่าง 0.49 – 0.67 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำแม่ ก กา  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที t-test  (Dependent)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
     1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำแม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  94.55/93.03  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
     2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  01.
     3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำแม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย =2.66, S.D=0.48 ) « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 12:46:41 PM โดย kalawa2517 »