ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  (อ่าน 1516 ครั้ง)

plus minus reset

tawan5121

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
            หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผู้ศึกษา    สุพรรษา  หนองทองทา
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3

บทคัดย่อ

     รายงานการพัฒนาแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6     มีความมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  โรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วังคีรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  174  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  22  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  สถิติที่ใช้  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย  t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  87.17 / 86.86   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ที่ตั้งไว้
            2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีค่าเท่ากับ 0.8318  หมายความว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.18
     3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
     4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  หน่วยที่  3  สารและสมบัติ
ของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( =4.10 , S.D. = 0.69)