ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ผสมผสาน  (อ่าน 1503 ครั้ง)

plus minus reset

earthbraaa

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  ผสมผสานกับวิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ  สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์
ผู้ศึกษา   นางปรีดา  เกษณา
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  ตลอดมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย
                กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ  สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์  ใช้เวลาทดสอบสัปดาห์ละ  5  ครั้ง  ครั้งละ  20  นาที  รวม  25  ชั่วโมง  15  สัปดาห์  เป็นแบบวิจัยแบบ  One – Group  Pretest – Posttest  Design
                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  แผนการเรียนรู้วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา  แบบทดสอบวัดการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ  t – test  แบบ  Dependent

ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความสูงขึ้น
2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความเท่ากับ  87.88/96.97  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80