ผู้เขียน หัวข้อ: ชวนพิศ พิชวงค์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (อ่าน 982 ครั้ง)

plus minus reset

tmvc079

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชวนพิศ    พิชวงค์     การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา          2554
บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2)    ศึกษาทักษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 26  คน โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  36  ชั่วโมง 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2) แบบวัดความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ 3)  แบบวัดความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความถี่  และค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
   ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
              1.นักเรียนมีความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  7.04    คะแนน
   2.นักเรียนมีความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  8.73  คะแนน« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 10:52:32 PM โดย tmvc079 »