ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (อ่าน 1499 ครั้ง)

plus minus reset

ดาราวดี

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน   กมลทิพย์  ใจใส่
สถานศึกษา   โรงเรียนวัดพะแสง    อำเภอบ้านตาขุน  จงหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดพะแสง  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 7  คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยากง่าย  0.60 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนก  0.20 – 0.80   มีค่าความเชื่อมั่น  0.94    แบบแผนการวิจัยที่ใช้แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  t – test  แบบกลุ่มสัมพันธ์
   ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ 85.30 / 82.75  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก