ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  (อ่าน 2613 ครั้ง)

plus minus reset

suwannee

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อผลงาน   :  การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 
ผู้ประเมิน   :  นางสุวรรณี   หมัดอาด้ำ
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 
หน่วยงาน   :  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
ปีการศึกษา   :  2552
บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ  ในครั้งนี้เพื่อประเมินบริบทของโครงการ  ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ประเมินกระบวนการของโครงการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ   การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 49  คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน ครูผู้ดำเนินโครงการ จำนวน  7  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน  30  คน  ได้มาจากการเลือกโดยเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ไม่ใช่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู จำนวน  7  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม  จำนวน  7  ฉบับ  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  For  Window  11.5  จากสถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
   ผลการประเมิน
   ผลการประเมินพบว่า  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยมีผลการประเมินแต่ละประเด็นดังนี้
   1.  บริบทของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด  3  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      1.1  ความต้องการความจำเป็นของโครงการ  อยู่ในระดับปานกลาง
      1.2  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  อยู่ในระดับมาก
      1.3  ความชัดเจนของเป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก
   2.  ปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  และผลของตัวชี้วัด  4  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      2.1  ความเหมาะสมของบุคลากร  อยู่ในระดับปานกลาง
      2.2  ความเหมาะสมของงบประมาณ  อยู่ในระดับมาก
      2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรม  อยู่ในระดับมาก
      2.4  ความเหมาะสมของวัสดุ  ครุภัณฑ์  อยู่ในระดับมาก
   3.  กระบวนการของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และผลของตัวชี้วัด  3  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      3.1  ขั้นเตรียมการนิเทศ  อยู่ในระดับมาก
      3.2  ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม  อยู่ในระดับน้อยที่สุด
      3.3  ขั้นประเมินผลและรายงาน  อยู่ในระดับมาก
   4.  ผลผลิตของโครงการ   สรุปได้ดังนี้
      4.1  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน รองลงมา คือ การสังเกตการสอน 
      4.2  ผลการปฏิบัติงานของครู สรุปได้ดังนี้
                               4.2.1  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง
           4.2.2  การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
                               4.2.3  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
            4.2.4  การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
      4.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมาก
      4.4  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมาก
      4.5  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1.   โรงเรียนควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการ
นิเทศภายในโรงเรียนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน
2.    โรงเรียนควรนำข้อมูลสารสนเทศอันเกิดจากการประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในต่อไป
3.   การนิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๆ ปีการศึกษา
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   4.   ควรประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น เช่น การประเมินแบบมีส่วนร่วมซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน และการประเมินแบบ กัลยาณมิตร หรือการประเมินเชิงระบบ ทำให้ได้ข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินได้อย่างรอบด้านและสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป]
[/size][/font][/font]« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2011, 06:50:42 PM โดย suwannee »