ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจองเพื่อปลูกฝัง  (อ่าน 1124 ครั้ง)

plus minus reset

วัชรีย์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง        รายงานการสร้างและใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจองเพื่อปลูกฝัง
      คุณธรรมของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ศึกษา      นางเพ็ญศรี    บริรักษ์นรากุล
ปีที่พิมพ์    2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสมสำหรับ       เด็กปฐมวัย เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจอง  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย กลุ่มประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2554 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนวัดนาประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี     เขต 2 ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                  แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินด้านคุณธรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที
ผลการศึกษา พบว่า หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจองมีความเหมาะสมทุกด้าน     ทั้งด้านเนื้อเรื่อง ลักษณะรูปเล่ม การใช้ภาษา ภาพประกอบ และประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม       การเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 0.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 0.50 ทุกด้าน หลังการใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจองเด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าก่อนการใช้หนังสือภาพประกอบนิทานคำคล้องจองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       ที่ระดับ .05« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2012, 08:30:15 AM โดย วัชรีย์ »