ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) เรื่องโรคติดต่อ โดยนางศรีสมนึก พ่วงรอด  (อ่าน 767 ครั้ง)

plus minus reset

ครู กทม.

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                          สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                          เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
ชื่อผู้รายงาน           นางศรีสมนึก  พ่วงรอด
กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา            2553
บทคัดย่อ

   การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น โรงเรียนวัดบำรุงรื่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปี 3  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น จำนวน 5 เล่ม โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น ทั้งหมด 5 เล่ม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น ภายหลังการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น ทั้ง 5 เล่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนวัดบำรุงรื่น  สำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น ทั้งหมด 5 เล่ม นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
   ผลการศึกษาพบว่าเอกสารประกอบการเรียน ที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.03/83.38
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 เล่ม และผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ย  4.39  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25