ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (อ่าน 958 ครั้ง)

plus minus reset

อารมย์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  สำหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  โดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ  และใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ผู้ศึกษา  นางอารมย์  โพธิสาร

1.  ภูมิหลัง
             วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เน้นทักษะทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ  การอ่านคำและเขียนคำได้ถูกต้อง  จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ดียิ่งขึ้น
             จากการประเมินผลการอ่านคำและการเขียนคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จากนักเรียน  27  คน  พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านคำและเขียนคำตามที่กำหนดให้ได้  จำนวน  5  คน  เนื่องจากนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาและค้นหาวิธีการที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับนักเรียนกลุ่มนี้  ผู้ศึกษาจึงพบว่าการใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ  และใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ  เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำและเขียนคำได้ถูกต้อง

2.  ความมุ่งหมายของการศึกษา
             1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
 
3.  ความสำคัญของการศึกษา
             1.  พัฒนาทักษะการอ่าน  โดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
             2.  พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

4.  ขอบเขตของการศึกษา
              1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  จำนวน  5  คน
               2.  ระยะเวลาในการศึกษา
                      ใช้เวลาในการศึกษา  9  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5  วัน  วันละ  1  ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น  45  ชั่วโมง
               3.  เนื้อหาที่ใช้ในการสอนอ่านและสอนเขียน  เป็นคำพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  และชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หรือคำที่พบเห็นบ่อยๆ  และคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  135  คำ

5.  สมมุติฐานการศึกษา
             1.  นักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  มีทักษะการอ่านหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำอยู่ในระดับดี
             2.  นักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน  มีทักษะการเขียนหลังจากได้รับการฝึกเขียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพอยู่ในระดับดี

6.  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
             1.  สร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน  แบบวัดความเข้าใจความหมายของคำ  โดยใช้คำที่นักเรียนอ่านไม่ได้  อ่านไม่คล่อง  จำนวน    15  หมวดคำ    แต่ละหมวดมี  9  คำ  รวม   135  คำ
             2.  สร้างชุดฝึกทักษะการเขียน  จำนวน  15  ชุด  แต่ละชุดมีแบบฝึกการเขียน  15  แบบฝึก
             3.  สร้างแบบประเมินการอ่าน  การเขียน  ก่อนและหลังการอ่าน  การเขียน
             4.  ประเมินการอ่าน  การเขียน  ก่อนการใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ  และใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ  บันทึกผลการอ่าน  การเขียน  ลงในแบบบันทึก
             5.  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน
             6.  ดำเนินการพัฒนาการอ่าน  การเขียน  โดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ  จำนวน  135  คำ   และใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ  จำนวน  15  ชุด  ใช้เวลาพัฒนา   จำนวน  45  ชั่วโมง 
( 9  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5  ชั่วโมง )
             7.  หลังจากการพัฒนา  ประเมินผลการอ่าน และการเขียนโดยใช้แบบทดสอบการอ่านและการเขียนชุดเดียวกันกับก่อนการพัฒนา  บันทึกผลการทดสอบ
             8.   เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำและใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ

7.  ผลการศึกษา
             1.  นักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  มีทักษะการอ่านหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำอยู่ในระดับดี
             2.  นักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน  มีทักษะการเขียนหลังจากได้รับการฝึกเขียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพอยู่ในระดับดีบทคัดย่อ

อารมย์  โพธิสาร.  (2554).  รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  โดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำและใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
   
              การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  หลังจากการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำและใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำจากภาพ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน  กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาทดลอง 9 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 1 ชั่วโมง  รวม 45  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ชุดการสอนอ่านเป็นคำ  แบบทดสอบการอ่านคำ  แบบทดสอบวัดความเข้าใจความหมายของคำ และแบบทดสอบการเขียนคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษาพบว่า
      1. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  มีทักษะการอ่านคำอยู่ในระดับดี
      2. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน  มีทักษะการเขียนคำอยู่ในระดับดี