ผู้เขียน หัวข้อ: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการใช้แบบฝึกการคูณด้วยเส้น โดย อ.ละเอียด มูลสุข  (อ่าน 958 ครั้ง)

plus minus reset

ครูธนวันต์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการใช้แบบฝึกการคูณด้วยเส้น
          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย     ละเอียด  มูลสุข

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการคูณด้วยเส้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดลานนาบุญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการใช้แบบฝึกการคูณด้วยเส้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 36 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน นักเรียนแต่ละห้องได้รับการจัดแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณด้วยเส้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ชั่วโมง, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิธีดำเนินการวิจัย คือ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณด้วยเส้น จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบนักเรียนหลังจบกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
            ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ แบบฝึกการคูณด้วยเส้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/81.07 แสดงว่าแบบฝึกการคูณด้วยเส้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ โดยการใช้แบบฝึกการคูณด้วยเส้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี หลังการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 09:42:29 PM โดย ครูธนวันต์ »