ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  (อ่าน 1034 ครั้ง)

plus minus reset

warinlada

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
                                      เรื่องท้องถิ่นของเรา 
                                  “Krathumbaen…My  Hometown” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
                                  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                  ประถมศึกษาสมุทรสาคร   
ผู้ศึกษาค้นคว้า           นางวรินทร์ลดา  เหล็กกล้า
ปีที่ทำการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์
และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown”   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใช้บทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen My  Hometown”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยบทเรียนวีดิทัศน์และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “ Krathumbaen …My  Hometown”  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน(บุญเพ็งอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    จำนวน  1  ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น  30  คน
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1. บทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา “Krathumbaen…My  Hometown”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีต่อบทเรียนวิดิทัศน์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
               

       ผลการวิจัยพบว่า
       1. บทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown” มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.13/ 86.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนจากบทเรียนวีดิทัศน์และแบบ
ฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My Hometown” สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึก เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown” อยู่ในระดับมาก


กิตติกรรมประกาศ

              งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอนุเคราะห์  และให้คำปรึกษาจากอาจารย์ ดร.นิสัย แก้วแสนไชย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ S.M.E. (SEAMEO) ณ ศูนย์ภาษาประเทศสิงคโปร์  อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด  คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์ยุพาพรรณ สถาวรสมิต ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาครในการให้คำปรึกษา แนะนำในการทำผลงานทางวิชาการ  และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์โอภาส หรสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์วรนุช ตุนทกิจ  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   อาจารย์ปานิสรา เกิดมรกต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) คุณฐิติรัตน์ ไทยศิริ  กรรมการผู้จัดการบริษัทซีโปร ครีเอชั่นจำกัด และผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ     ครุศาสตร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ  และให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ  แก้ไขเครื่องมือในการวิจัย
              ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ  และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน  ทุกคนที่ช่วยเหลือ  สนับสนุน  เป็นกำลังใจสำหรับผู้ศึกษาตลอดมา
              ขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ ไทยศิริ  กรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัทซีโปร ครีเอชั่นจำกัด ในการแนะนำ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนวีดีทัศน์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My Hometown” 
              นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้รับการสนับสนุน กำลังใจ  จากคนภายในครอบครัว ได้แก่  บุตร ธิดา สามี  พี่สาว  ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาจนทำให้งานวิจัยครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาแด่พระคุณพ่อแม่ และบูรพาจารย์ทุกคนที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายแก่ผู้ศึกษา