ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (อ่าน 1231 ครั้ง)

plus minus reset

choosri2

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 ผู้วิจัย      ชูศรีธัญญาลักษณ์  สมานรักษ์
โรงเรียน      โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
ปีที่ศึกษา      2553

บทคัดย่อ

    การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียน เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า ร้อยละ (Percentage) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    โดยใช้ 
t - test
   สรุปผลการวิจัย
    1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.40/89.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเท่ากับ 0.83 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83
    3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียน เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ค่า t เท่ากับ 35.03 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง My Country โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ด้านกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 และด้านสื่อประกอบการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9