ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  (อ่าน 986 ครั้ง)

plus minus reset

นายอาคม คมวินัย

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
               โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ผู้วิจัย     อาคม  คมวินัย  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
...
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
   ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ  อีกทั้งวิชาคณิตศาสตร์มีความจำเป็นต่อการเรียนในทุกสาขาวิชา 
จึงควรมีสื่อ  นวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.   เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 42 คน
   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 21 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล     
   ได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการหาคุณภาพก่อนที่จะนำไปใช้คือ  แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  มีค่า IOC เท่ากับ 1  ค่าความเชื่อมั่น
0.9045  ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.71  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.24 – 0.59,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 1  ค่าความเชื่อมั่น 0.76  ความยากมีค่าระหว่าง 0.45 – 0.7  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 – 0.9,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที 2  ความเชื่อมั่น 0.845  ความยากมีค่าระหว่าง
0.25 – 0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 – 0.8,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 3  ความเชื่อมั่น 0.77  ความยากมีค่าระหว่าง 0.57-0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.3 – 0.6,  แบบทดสอบย่อย  ชุดที่ 4  ความเชื่อมั่น 0.78  ความยากมีค่าระหว่าง 0.45 - 0.75  ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.4 - 0.75,  แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ความตรง (IOC ) เท่ากับ 1  ความเชื่อมั่น 0.7642 
ผลการวิจัย
   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 82.21/80.53  มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  และค่าประสิทธิผล
ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เท่ากับ 0.6972 
   2.  ผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จากระดับคะแนนผลการประเมิน 1 คือ น้อยที่สุด  ถึง 
5 คือ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.77
      ผลจากจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น
.......................................................................................