ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1เรื่องระบำดอกบัวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  (อ่าน 2419 ครั้ง)

plus minus reset

KJ

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง   การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1เรื่องระบำดอกบัวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
ชื่อและนามสกุล   นาง ปาริฉัตร จอมชิตกล่ำ
กลุ่มสาระ   การเรียนรู้ศิลปะ
ปีการศึกษา   2550
      
บทคัดย่อ

   การวิจัยเรื่องการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1 เรื่องระบำดอกบัวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1 เรื่องระบำดอกบัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1 เรื่องระบำดอกบัว 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1 เรื่องระบำดอกบัว
   วิธีดำเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย1เรื่องระบำดอกบัว  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และแบบทดสอบประจำท้ายบทเรียน
   ผลการวิจัยพบว่า
                     1.เอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย 1 เรื่องระบำดอกบัว มีประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1)เท่ากับ  79.94 เปอร์เซ็นต์และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  มีค่าเท่ากับ  79.80 เปอร์เซนต์
                      2.คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งที่ระดับ.01
                      3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย 1เรื่องระบำดอกบัวพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก