ผู้เขียน หัวข้อ: การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด ชั้น ป.1 - นางอุไรวรรณ ไชยนา  (อ่าน 1323 ครั้ง)

plus minus reset

ครูอุไรวรรณ ไชยนา

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                  การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
                                    ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า          อุไรวรรณ  ไชยนา
สถานศึกษา             โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” สำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
                                    สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย


บทคัดย่อ
   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 28 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) (จับสลาก) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 27 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จำนวน 20 ข้อ
และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ค่า t-test (Dependent Sample) 

ผลการศึกษาพบว่า
        1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 86.07/83.39
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด