ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูยุภาพร แสงสว่าง  (อ่าน 1212 ครั้ง)

plus minus reset

Namsook

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.4%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 
ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางยุภาพร  แสงสว่าง
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียน   โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
ปีที่พิมพ์   2555

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  90/90  2.  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้น  3. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล  1  หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ   กลุ่มตัวอย่างได้แก่
เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่  1/2  โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  1  คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  ด้วยวิธีการจับฉลาก1    ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  แผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมสร้างสรรค์)  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent)
ผลการศึกษาพบว่า 
   1.  ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  93.07/92.78   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (90/90)
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษ มีค่าเท่ากับ 0.8036  คิดเป็น   ร้อยละ 80.36 
   3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2012, 07:58:47 PM โดย Namsook »