ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (อ่าน 1245 ครั้ง)

plus minus reset

nan

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

การศึกษา    : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
ผู้ศึกษา        :นันทวรรณ   สามคำ
ปีการศึกษา   : ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554


      การศึกษา  เรื่อง  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เรื่อง  ประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  จำนวน  35  คน ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ประโยค  นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที  (t - test)  แบบ Dependent 

   การศึกษาพบว่า

   1.   ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เล่มที่          1 – 7  ในภาพรวม พบว่า   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ  80/80  คือ  มีประสิทธิภาพ        ร้อยละ 85.50/88.65
   2.   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย 17.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.33 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ค่าเฉลี่ย 35.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.80 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา
   3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ คือ นักเรียนสามารถทบทวนแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง       ( = 4.80,S.D.)