ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำ  (อ่าน 1162 ครั้ง)

plus minus reset

วาสนา คงสมมาตร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 10

  • Level and Hp Level 2 : Exp 63%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  ระบบนิเวศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษา         นางวราภรณ์  สินธุโคตร
โรงเรียน   นาเชือกวิทยาคม
ปีที่ศึกษา   2554

บทคัดย่อ

   ชุดการสอนเป็นนวัตกรรม ที่จัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสามารถดึงดูดความสนใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โดยชุดการสอนเรียงจากง่ายไปหายาก เป็นสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียน ที่จัดไว้อย่างมีระบบ และวิธีการเรียนที่กำหนดไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ ความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็นเข้ารวมกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ ทำให้ผู้เรียนสามารถ เชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม กับความรู้ใหม่ และเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาชุดการสอนช่วยสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ที่เรียนด้วยชุดการสอน  เรื่อง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   
4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  -3  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน   19  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  มี  4  ชนิด คือ ชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  7  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการสอน  จำนวน  7  แผน  จำนวน  14  ชั่วโมง  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  เป็นแบบทดสอบปรนัย  เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  0.25  ถึง  0.83  มีค่าความยาก  อยู่ระหว่าง  0.27  ถึง  0.85  และ
มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ  0.85  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน จำนวน  20  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  0.27  ถึง  0.83  และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ  0.93  สถิติที่ใช้ คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)

   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้   

   1.  ชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.22/84.17  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
   2.  ชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7439  ซึ่งหมายความว่า  ชุดการสอนช่วยสอนทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  74.39
   3.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนรู้จากชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 
   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน 
เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย  3  อันดับแรก  คือ   ชุดการสอนช่วยสอนทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาได้เช่นเดียวกับเรียนกับครู  (  =  4.89)  ชุดการสอนช่วยสอนน่าสนใจ  (  =  4.82)  และ 
ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับเนื้อหาวิชา  (  =  4.79 )  ตามลำดับ
   โดยสรุป  ชุดการสอน  เรื่อง  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  สามารถนำไปใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ