ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการพัฒนา การใช้แบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาคนาวาอุป  (อ่าน 956 ครั้ง)

plus minus reset

numkekhuay

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เรื่องที่ศึกษา : รายงานผลการพัฒนา การใช้แบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สานักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้รายงาน : นางสาววรินทราพร ธรรมประชา
ปีที่ทาการศึกษา : 2554
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้รายงานได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์(ทัศนศิลป์)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สานักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อีกทั้ง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยตั้งสมมุติฐานของการศึกษาไว้ดังนี้
แบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 / 80นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษา กล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความ พึงพอใจในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน ซึ่งได้มาจากการจับสลาก
เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง เหตุผลที่ผู้รายงานเลือกใช้การจับสลาก เพราะนักเรียนในแต่ละห้องมีผลการเรียนในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน
ผลการพัฒนาพบว่า แบบฝึกทักษะ ศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 88.75/86.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ (E1 / E2 เท่ากับ 80/80) และผลการตอบแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าสูงกว่าการตอบแบบทดสอบก่อนการเรียนโดยรวมเท่ากับ55.02 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง พบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะศิลป์หรรษากล้าสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียน มีความพึงพอใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคาถามที่เป็นการตอบรับในระดับค่อนข้างสูง