ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ป.4  (อ่าน 1678 ครั้ง)

plus minus reset

kuyying

  • บุคคลทั่วไป
บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80            (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย      การ ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)                           สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน ซึ่งได้มา     โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียน คำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของข้อสอบ และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92  (3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย เป็นแบบประมาณค่า             (Rating  Scales)  จำนวน  18  ข้อ

   ผลจากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 
   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  92.13/87.16 ซึ่งมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40