ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงกับการได้ยิน นางสาวนิรมล สิงห์ชัย  (อ่าน 971 ครั้ง)

plus minus reset

saiynam

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ 
                     หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เสียงกับการได้ยิน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
                 โรงเรียนบ้านพระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3
ผู้รายงาน        นางสาวนิรมล    สิงห์ชัย
ปีที่รายงาน        ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2554 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงกับการได้ยิน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านพระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ปีการศึกษา  2554   
   กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  34  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่ายเป็นรายข้อ ตั้งแต่ ถึง .47 -.73  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .20 - .53  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .824 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent  Samples)  / และ  E.I

ผลการศึกษาพบว่า
         1. เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าประสิทธิภาพ  / เท่ากับ  85.79/82.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
         2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 0.5924 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5924 หรือคิดเป็นร้อยละ  59.24
       3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  การสอนวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( =24.62) สูงกว่าก่อนเรียน ( =16.79)  โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
       จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า ควรนำเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เสียงกับการได้ยิน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาต่อไป