ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์  (อ่าน 1145 ครั้ง)

plus minus reset

soting999

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 18

  • Level and Hp Level 3 : Exp 45%
    HP: 0.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อรายงาน   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี  11   ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”
วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้รายงาน          นางอินทราภรณ์  สุนทรวัฒน์

ปีที่พิมพ์               2552

บทคัดย่อ

   ชาติไทยเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองมาตั้งแต่โบราณกาล  ดังปรากฏให้เห็นถึงความงดงามและความมีระเบียบแบบแผนของภาษาที่ใช้สื่อสาร  ใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่น ๆ  ด้วยความสำคัญดังกล่าว  คนไทยจึงจำเป็นต้องศึกษาภาษาไทย  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และความเข้าใจในภาษาไทยอย่างถูกต้อง   สามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  นักเรียนยังขาดทักษะในการแต่งกาพย์ยานี  11  โดยเฉพาะทักษะการเลือกใช้คำให้ไพเราะสละสลวย  เหมาะสม  และทักษะในการนำเสนอทรรศนะ  แนวคิดเชิงสร้างสรรค์อันจะทำให้บทร้อยกรองนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น  ครูผู้สอนมีความตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  ภาคเรียนที่  1  การศึกษา   2552  จำนวน  43  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ซึ่งมีเครื่องมือดังนี้  แบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”   วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10  แบบฝึก  โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและทดลองหาประสิทธิภาพ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  จำนวน  1  ชุด  ซึ่งมีคุณภาพดังนี้  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.66  -  1.00  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง   0.36  –  0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.97  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย 
ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  15  ข้อ  จำนวน  1  ชุด  พบว่าค่า  t  คำนวณได้  อยู่ระหว่าง  2.01  ถึง  7.48  หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (Alpha)  ซึ่งเท่ากับ  0.72   สถิติที่ใช้ในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ผลการพัฒนา  พบว่า  ประสิทธิภาพแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี“ วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.92/87.75  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชาภาษาไทย ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1  มีค่าเท่ากับ  0.6274  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ  0.6274  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ต่อกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
   โดยสรุป  แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  ชุด  “ทักษะสิบขั้นปลูกปั้นยุวกวี”  วิชา  ภาษาไทย  ท  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ด้วยแบบฝึกทักษะ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ครูผู้สอนสารมารถนำไปใช้ได้และควรมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น









« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ตุลาคม 2011, 10:50:22 PM โดย soting999 »