ผู้เขียน หัวข้อ: บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเซตโดยใช้แบบฝึก  (อ่าน 1637 ครั้ง)

plus minus reset

ณิชารีย์ เพ็งลี

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่องงานวิจัย   การพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  เซต  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
      โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 
ชื่อผู้วิจัย      นวพล  เพ็งลี
ปีการศึกษา   2554   

                                                                        บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ 75/75   ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  เซต  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 33  คน  ได้โดยสุ่มแบบจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เซต  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.60  ถึง  1.00   มีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.43 -  0.69   มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.24 – 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่น ( )  เท่ากับ  0.87  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.43  ถึง  0.76  และมีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความเที่ยงตรง  ความยาก  อำนาจจำแนก  ความเชื่อมั่น  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  (t – test  แบบ  Dependent  Samples)

   ผลการวิจัย  พบว่า 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  มีค่าเท่ากับ  82.53/82.12 
2.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองวัวซพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  มีค่าเท่ากับ  0.6350
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เซต  โดยใช้แบบฝึก  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียน
หนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  หลังเรียสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  เซต  โดยใช้แบบฝึก  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก