ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ(L.T)เรื่องศาสนากับการดำเนินชีวิตฯ  (อ่าน 983 ครั้ง)

plus minus reset

Nathaya Saphiman

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
รายงานการศึกษาค้นคว้า          การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ
                                         (L.T) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
                                         ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางวิทยาคม
                               
ผู้ศึกษาค้นคว้า          นายจรรยา  โยธายุทธ

ปีที่ศึกษา         2554

บทคัดย่อ

   รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางวิทยาคม  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิตโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิตโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27- 0.67 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.87  4) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต

      ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนิน
ชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.17 /82.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
แบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ (L.T) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

      3. ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ (L.T.) เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับ มาก ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมากและด้านการวัดและประเมินผลเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก โดยสรุปความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.03