ผู้เขียน หัวข้อ: การนิเทศแบบชี้แนะ( Coaching )เพื่อพัฒนาการเรียน  (อ่าน 2937 ครั้ง)

plus minus reset

นางสิริพัชร ติราวรัมย์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง    การนิเทศแบบชี้แนะ( Coaching )เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากร
    โรงเรียนบ้านกำไสจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้ศึกษา     นางสิริพัชร  ติราวรัมย์
ปีที่ศึกษา      2553 

               บทคัดย่อ

การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรโรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการนิเทศการสอนแบบชี้แนะ( Coaching )ภายในโรงเรียนบ้านกำใสจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านกำไสจานจำนวน8 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านกำไสจานจำนวน 162 คนโดยผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้นเอง เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูจำนวน 1  ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น....... แบบบันทึกมี 2 ฉบับคือแบบบันทึกประจำวันของผู้ศึกษาและแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสังเกตมี 1 ฉบับคือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์มี 1 ฉบับคือแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  (µ)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
   ผลการวิจัยพบว่า
 1)   ผลการดำเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบชี้แนะ(Coaching)โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศการสอน มีความตระหนักในการที่จะร่วมมือกันในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียน ทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน ตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ้านกำไสจานมีระบบการนิเทศภายในที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2) ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการนิเทศแบบชี้แนะภายในโรงเรียนบ้านกำไสจาน สำนักงานการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า
2.1) พฤติกรรมการสอนของครูหลังจากการนิเทศแบบชี้แนะภายในโรงเรียนบ้านกำไสจาน โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการคือ  PAOR    พบว่าเมื่อครูได้รับการการนิเทศแบบชี้แนะอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้พฤติกรรมของครูเปลี่ยนแปลงมีความกระตือรือร้น  มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังนำผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
   2.2) พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนโดยพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขความสนุกสนานในการเรียน กล้าแสดงออกมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นและชนะเลิศการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆมากขึ้น« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2011, 09:37:08 PM โดย นางสิริพัชร ติราวรัมย์ »