ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียน  (อ่าน 1444 ครั้ง)

plus minus reset

ครูต้อย

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง             :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน          :  นางสาวพันธิตรา  กระหวาย    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  2
ปีที่ทำการศึกษา    :  2552

บทคัดย่อ

             การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  Present  Simple Tense  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present  Simple Tense  ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense  และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  Present  Simple Tense  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 22 คน  ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present  Simple Tense  จำนวน 5 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 16  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  จำนวน  5  ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ดังนี้  ค่าเฉลี่ย (x) ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่า t - test แบบ dependent  Group (PAIRS)   
ผลการดำเนินการพบว่า
1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense จำนวน  5 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม  84.32 / 83.03   
2. นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense ทั้ง 5 ชุด  คิดเป็นร้อยละ  84.32 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนPresent  Simple Tense  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก