ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 757 ครั้ง)

plus minus reset

maheasak

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 6

  • Level and Hp Level 2 : Exp 13%
    HP: 4.6%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  32
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางสาวถวิลวงศ์   ทบลม
ปีการศึกษา            2554
บทคัดย่อ
                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีวัตถุประสงค์2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือนักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  1  ห้องเรียน  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  จำนวน 41  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 7  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.4 – 0.8  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.64  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t – test
                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2น็น  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.03/88.78  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =  31.92) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.20 , S.D. = 0.76)