ผู้เขียน หัวข้อ: ผลงาน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ ป.3  (อ่าน 1572 ครั้ง)

plus minus reset

chang00

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง   ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ศึกษา          นายทวีศักดิ์  อบภิรมย์ภู่  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางปะกอก 
                   สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร
ปีที่ศึกษา       2554
บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยมีสมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  ด้วยการจับสลากเลือกมา  1  ห้องเรียน  จากจำนวน  7  ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  จำนวน  42  คน
   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
   1.   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.22/92.62 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80
           2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน