ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  (อ่าน 1222 ครั้ง)

plus minus reset

panna

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
นางปันนา  จันทร์คงหอม  รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
                                                            บทคัดย่อ

             วัตถุประสงค์ของการรายงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนคลองบางพรหม  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 29 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลารวมทั้งสิ้น  20  ชั่วโมง  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test Dependent  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า
      1. ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.74/80.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
      2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
      3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2013, 06:08:27 PM โดย panna »