ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการศึกษา ผู้เรียนรายกรณีที่มีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  (อ่าน 847 ครั้ง)

plus minus reset

janny

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา  :    ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 7  คน
ผู้วิจัย             :    นางจันทนา  สนิทพจน์
ปีที่ศึกษา        :    2554
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารายกรณี ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2554 จำนวน 7  คน

ความมุ่งหมายของการศึกษา
   เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา และหาทางช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

กลุ่มตัวอย่าง
   เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนขาณุวิทยา   ปีการศึกษา 2554  ที่มีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  จำนวน 7  คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling )     

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1.   การสังเกต
2.   การสัมภาษณ์
3.   การเยี่ยมบ้าน
4.   การเขียนอัตตะชีวประวัติ
5.   สังคมมิติ 
6.   แบบสอบถาม
7.   แบบทดสอบ
8.   ระเบียนสะสม

วิธีดำเนินการวิจัย
   ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ราย เป็นรายกรณี โดยใช้กระบวนการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี  7  ขั้นตอนดังนี้
1.   กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน
2.   รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.   การวินิจฉัย
4.   การช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริม
5.   การทำนายผล
6.   การติดตามผล
7.   การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา
กรณีศึกษาผู้เรียนทั้ง 7  คน ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียน สาเหตุเกิดจาก
ปัจจัยด้านต่าง ๆ คือจากตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมที่บ้าน ที่โรงเรียน การอบรมเลี้ยงดู เมื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างละเอียด จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อน  ครูให้ความสนใจ ให้กำลังใจ การขอคำปรึกษาและความร่วมมือจากครอบครัว จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือแก้ไขปัญหา ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทำให้ผู้เรียนทั้ง 7  คนที่มีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนลดลง เข้ากับเพื่อนได้ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เพื่อนให้การยอมรับ  เรียน และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข