ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดย การฝึกปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/7  (อ่าน 1203 ครั้ง)

plus minus reset

nuttapimol

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่องานวิชาการ         การพัฒนาจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดย การฝึก            ปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวันของ               นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ชื่อผู้จัดทำ         นางณัฐพิมล   ธนัตถ์สอาดอาวุธ
เดือนปีที่ทำงานวิชาการสำเร็จ   มีนาคม 2555
                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในคู่มือการพัฒนาจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพเด็กปฐมวัย โดยการฝึกปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวัน 2) ศึกษาผลการพัฒนาจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดยการฝึกปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวัน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมด้านการทำความเคารพของลูก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/7โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จำนวน 30 คนได้โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา ผู้ศึกษาทำการสังเกตพฤติกรรมคารวะธรรมก่อนเรียนช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิด จัดกิจกรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพ  16 สัปดาห์ๆละ2 วันครั้งละ20นาที  จำนวน  32  แผนการเรียนรู้  12 กิจกรรมคือ1) การยืนไหว้ผู้ใหญ่ 2) การไหว้บุคคลทั่วไป/เพื่อน3) การนั่งไหว้ผู้ใหญ่ 4) การนั่งกราบผู้ใหญ่ 5)การไหว้ผู้ใหญ่/ เพื่อนกล่าวคำ สวัสดี ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ 6) การเคารพธงชาติ 7) การเคารพพระมหากษัตริย์   8) การยืนไหว้พระและปูชนียสถาน 9)การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์10) การกราบพ่อแม่กล่าวคำไหว้พระคุณบิดามารดา11) การเดินเข่า12) การเดินผ่านผู้ใหญ่  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือคู่มือการปฏิบัติจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดย การฝึกปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวันเด็กปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ด้านการทำความเคารพ จำนวน32 แผน  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพของเด็กปฐมวัยโดยการฝึกปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวันโดยครูโดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพของลูกและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพของผู้ปกครอง  ต่อการแสดงจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพของลูกจำนวน12 กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมและเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ย และทดสอบความคงทนของพฤติกรรมคารวะธรรมด้านการทความเคารพ โดยใช้การทดสอบค่า t  ( t-dependent)   ผลการศึกษาพบว่า 
                       1. ชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือมีค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 83.94/89.17
      2. ผลการพัฒนาจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดยการฝึกปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวัน ที่มีต่อพัฒนาการหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (.01=2.46)  พฤติกรรมการมีจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดยการฝึกปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวัน เด็กหญิงสูงกว่าเด็กชายพฤติกรรมคารวะธรรมที่เด็กสามารถปฏิบัติ  (กิจกรรมที่เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดคือการยืนไหว้ผู้ใหญ่,การนั่งไหว้ผู้ใหญ่,การเคารพธงชาติ,การยืนไหว้พระและปูชนียสถาน,การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ  93.33) ความคงทนของพฤติกรรมจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพโดยการฝึกปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาตามตารางกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ปรากฏว่า ค่า t ที่คำนวณได้ เท่ากับ 0.61
      3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการมีพฤติกรรมจริยธรรมคารวะธรรมด้านการทำความเคารพของลูก โดยเฉลี่ยในระดับมาก ( =4.36, S.D.= 0.75)โดยพบว่ามีความพึงพอใจด้านการยืนไหว้ผู้ใหญ่และนั่งไหว้ในระดับมากที่สุด