ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 665 ครั้ง)

plus minus reset

tanawut

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 6

  • Level and Hp Level 2 : Exp 13%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ผู้วิจัย   นางจรรยา ปากหวาน
   ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา
   เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย      2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน  42  คน  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย (1)  แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน  จำนวน  12  แบบฝึก  (2)แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน จำนวน12 แผน (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน  40  ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (Dependent     t-test) 
     ผลการศึกษา พบว่า
 1.  แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 แบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพรวม 82.14 / 86.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.35 และ S.D. = 0.12)