ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย  (อ่าน 2060 ครั้ง)

plus minus reset

พิชยาศิริ

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย            นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
ปีที่วิจัย                2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยมีความมุ่งหมาย  คือ  (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ           
จำนวน  38  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  4  ชนิด  คือ  (1)  แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  จำนวน  14  แผน  (2)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  ชุด  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก (P)  ตั้งแต่  0.32  ถึง  0.79  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)ตั้งแต่  0.23  ถึง  0.79  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.92  และ  (4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ 
จำนวน  12  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy)  ตั้งแต่  0.32  ถึง  0.73  ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.88  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test


   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
      1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.97/81.23
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
      3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด
   โดยสรุป  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้


วงศ์พันธ์

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
 :) ดีมากเลยเครับ ใช้เป็นตัวอย่างในการเตรียมรับการประเมินฯได้ครับ
ครูโรงเรียนจิตรลดา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1

 • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้นไป
 ;Dขอบคุณมากครับ ;D
วงศ์พันธ์

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด

พิชยาศิริ

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะค่ะ
ครูกุ๊กไก่

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1

 • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
สุดยอดเลยค่ะ ชอบมากเลยค่ะ จะได้ไปพัฒนาปรับแต่งสอนนักเรียนนักเรียนคค่ะ
kal2555

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด