ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์ คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์ ม.1  (อ่าน 914 ครั้ง)

plus minus reset

warapone101

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางวราภรณ์  เพ็ชรแสน
ปีที่ศึกษาค้นคว้า      พ.ศ.  2554

บทคัดย่อ

          ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากมักประสบปัญหาในเรื่องนักเรียนใช้คำราชาศัพท์  คำสุภาพ
และคำที่ใช้กับพระสงฆ์ไม่ถูกต้องเพราะยังเกิดความสับสนและเนื้อหาที่เรียนมีความหลากหลาย
จึงยากที่จะจดจำ  สาเหตุสำคัญคือนักเรียนขาดทักษะทางภาษา  ขาดการฝึกฝน ไม่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ   ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ในครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความมุ่งหมาย  3  ประการ   คือ   1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพ
และคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   และ    3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน
และการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  3  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2554  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับ
พระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง 
การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

               ผลการศึกษาค้นคว้า   พบว่า
1.   แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียน
คำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  91.91/89.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดขึ้น
2.   แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียน
คำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.83  ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  83
3.   นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน
และการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ  มากที่สุด
           กล่าวโดยสรุป  แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้าง
และพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดขึ้น  และนักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  ดังนั้น  แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพและคำที่ใช้กับพระสงฆ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จึงมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างหลากหลาย  และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ตลอดจนนักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์  คำสุภาพ
และคำที่ใช้กับพระสงฆ์  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และใช้เป็นความรู้พื้นฐาน
ในการศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อีกด้วย