ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารทศนิยมร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAIชั้นป.6  (อ่าน 1390 ครั้ง)

plus minus reset

ปราณี พลเรื่องทอง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 8

 • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหาร
                      ทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ผู้ศึกษา        นายณัฐวุฒิ  หล่อวัตร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านเหล่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 
บทคัดย่อ
 
                การจัดการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นการจัดกิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การนำแบบฝึกเสริมทักษะและรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจสนองหลักการดังกล่าวได้  ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านเหล่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน  15  แผน  แผนละ  1  ชั่วโมง   แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่  0.29  ถึง  0.89   ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน  15 ข้อ
ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่  0.42  ถึง  0.81  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent Samples)
 
                ผลการศึกษา  พบว่า
                1.  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ  81.26/80.93 
สูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้           
                2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและ
การหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
มีค่าเท่ากับ  0.6268  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  62.68
                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 
การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถม  ศึกษาปีที่  6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสรุป  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมาย  ของหลักสูตรได้
ปราณี พลเรื่องทอง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 8

 • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด

ปราณี พลเรื่องทอง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 8

 • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด

ปราณี พลเรื่องทอง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 8

 • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด