ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวจินดา ศรีหิรัญ  (อ่าน 891 ครั้ง)

plus minus reset

pipatit

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง  :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกม และการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้ประถมศึกษาที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)   
ผู้จัดทำ  :  นางสาวจินดา  ศรีหิรัญ
หน่วยงานที่สังกัด :  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
   
                                                                        บทคัดย่อ

   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกม และการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)  เป็นวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
ชุด เกม และการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และ เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เกม และการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนเพื่อศึกษา              ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประอบการเรียนชุด  เกมและการละเล่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)   จังหวัดพิจิตร จำนวน 34  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือก  แบบเจาะจง (Purposive   Sampling)  เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาพลศึกษา โดยดำเนินการทดลองในวิชา       พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนชุด  เกมและการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเป็นคู่มือการใช้ เอกสารประกอบการเรียน              ชุด เกม และการละเล่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เกมและการละเล่น  แบบสอบถามความพึงพอใจ               ของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เกมและการละเล่น กลุ่มสาระการเรียนรู้            สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เมื่อทำการทดลองตามลำดับแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์  โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และค่าสถิติ t-test


ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกมและการละเล่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
86.00/85.33  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
   2.  นักเรียนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด เกมและการละเล่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เกมและการละเล่น  สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เกมและการละเล่น          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.45  ข้อที่มีความพึงพอใจมากอันดับแรกคือข้อ  6 มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจ  ได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.65  ส่วนอันดับสุดท้ายคือข้อ 2 ขนาดของตัวหนังสืออ่านง่าย
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29