ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.สกลนคร เขต 3  (อ่าน 1150 ครั้ง)

plus minus reset

ครูไทย.อินโฟ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 850

 • Level and Hp Level 23 : Exp 66%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
  • ครูไทยดอทอินโฟ
ชื่อเรื่อง                            รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนแดง
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ผู้ประเมินโครงการ              อุเทน   ทองสวัสดิ์

โรงเรียน                          บ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ปีที่พิมพ์                           พ.ศ. 2555
 


                                                บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการและด้านผลที่ได้รับ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ โดยยึดเนื้อหาของ 10  องค์ประกอบตามแนวทาง    การจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ปีการศึกษา  2554 จำนวน 158 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 8 คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน  คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  12 คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 67 คนและนักเรียน จำนวน 67 คนใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองโดยแบ่งเครื่องมือเป็น  3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม  จำนวน  3  ฉบับ  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert)   แบบสังเกต  เป็นแบบสังเกตระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert) และแบบสังเกตการวิเคราะห์จากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยของการดำเนินงาน   แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตในการดำเนินโครงการ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  for  Windows สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์นำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ แล้ววิเคราะห์เนื้อหา(Content  Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

                        ผลการประเมิน  พบว่า

                                1. ผลการประเมินโครงการเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากกรอบการประเมินทั้ง 4  ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต สรุปผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
                                2. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการเชิงปริมาณจากแบบสอบถามหาค่าจำนวนและค่าร้อยละของด้านผลผลิตเกี่ยวกับการได้รับการบริการสุขภาพของนักเรียนจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน สรุปผล ดังนี้  นักเรียนได้รับการบริการสุขภาพในรายการบริการสุขภาพนักเรียนสูงสุด ร้อยละ 100  และในรายการบริการสุขภาพนักเรียน  ต่ำสุด ร้อยละ  73.13 
                                3.  ผลการประเมินโครงการเชิงปริมาณจากแบบสังเกต หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากกรอบการประเมินทั้ง 4  ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต สรุปผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
                                4.  ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่  หน่วยงานสาธารณสุขกำหนดนโยบายมาให้บางนโยบายไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ปฏิบัติงานตามนโยบายและองค์ประกอบไม่ครบ  นโยบายถูกกำหนดไว้มากแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบตามที่กำหนด  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในโครงการที่ชัดเจน งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน     ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยและคณะกรรมการยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ด้านกระบวนการ ได้แก่  ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ และขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ  ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย   ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการโครงการด้านผลผลิต ได้แก่ โครงการไม่สามารถประเมินผลระยะสั้นได้
                                5.  ข้อเสนอแนะของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน  ควรจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารูปแบบให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน ผู้บริหารระดับอำเภอ ควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังมากกว่านี้  ควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และควรมีการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มงบประมาณที่สนับสนุน  ควรจัดประชุมให้บ่อยครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องและควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ www.kruthai.info - วิธีตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารการศึกษาในเว็บครูไทย คลิกที่นี่