ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  (อ่าน 885 ครั้ง)

plus minus reset

ครูไทย.อินโฟ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 850

 • Level and Hp Level 23 : Exp 66%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
  • ครูไทยดอทอินโฟ
ชื่อเรื่อง                            รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนแดง 
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ผู้ประเมินโครงการ               นายอุเทน  ทองสวัสดิ์
สถานศึกษา                       โรงเรียนบ้านดอนแดง   อำเภออากาศอำนวย
                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ปีที่พิมพ์                            พ.ศ. 2555
 
                                                                 บทคัดย่อ

                      การประเมินครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการและด้านผลที่ได้รับ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ โดยยึดเนื้อหาของ 10  องค์ประกอบตามแนวทาง การจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 156 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 8  คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน  คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 12 คน  ผู้ปกครองนักเรียน 66 คน และนักเรียนจำนวน  66 คนใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง ได้แก่ แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert)   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                      ผลการประเมิน  พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากกรอบการประเมินทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต สรุปผลทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ www.kruthai.info - วิธีตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารการศึกษาในเว็บครูไทย คลิกที่นี่