ผู้เขียน หัวข้อ: กระบวนการเรียนรู้ Spirit of ASEAN Learning By Ekachai  (อ่าน 2220 ครั้ง)

plus minus reset

kru_eak

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1

 • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
กระบวนการเรียนรู้ Spirit of ASEAN Learning By Ekachai
« เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 11:05:56 AM »
ชื่อผู้เสนอผลงาน   นายเอกชัย  พันธุลี    ตำแหน่ง     ครู คศ.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านหนองชะแอน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
                       ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่  1 – 3
ความเป็นมา   
   โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  ตั้งอยู่เลขที่ 85/2 หมู่ 2 ตำบล  วังหามแห อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวของโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีจุดเน้นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันต่อกระแสการพัฒนาของสังคมโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความตระหนักในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีสันติสุข
   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ทันต่อกระแสสังคมโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเรียนรู้ เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยใช้กิจกรรม “กระบวนการเรียนรู้  Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ต่อไป

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน
   2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ออกแบบ นำเสนอ เผยแพร่ และสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้
   3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยความกระตือรือร้น รู้คุณค่าของความเป็นไทย และความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
           กระบวนการเรียนรู้  Spirit of ASEAN Learning By Ekachai มีแนวทางการดำเนินการตามหลักวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้
   1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิสัยทัศน์โรงเรียน กฎบัตรอาเซียน ผู้เรียนและชุมชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการเรียนรู้
        2. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผู้เรียน
   3. กำหนดเป้าหมายและออกแบบการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
   4. จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” ดังนี้ คือ
      กิจกรรมที่  1  คือ   “รู้จักอาเซียน” กิจกรรมที่  2  คือ   “รวมใจอาเซียน”  กิจกรรมที่  3  คือ   “ กำเนิดอาเซียน” 
กิจกรรมที่  4  คือ   “กฎบัตรอาเซียน” กิจกรรมที่  5  คือ   “การเมืองอาเซียน” กิจกรรมที่  6  คือ   “เศรษฐกิจอาเซียน”
กิจกรรมที่  7  คือ   “วัฒนธรรมอาเซียน”  กิจกรรมที่  8  คือ   “มิตรภาพอาเซียน” กิจกรรมที่  9  คือ   “อาเซียนวันนี้”
   5. จัดกิจกรรมวันอาเซียน (8 สิงหาคม) ของทุกปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” เป็นฐานต่าง ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น แฟนพันธุ์แท้อาเซียน กล่าวสุนทรพจน์ เกม เป็นต้น
   6. วัดผลและประเมินผล กระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” โดยใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ได้แก่
      1) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานประเทศอาเซียน
      2) แบบสังเกตการณ์เรียนการสอนของครู
      3) แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      4) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนด้านคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน
      5) แบบวัดเจตคติผู้เรียนที่มีต่อประชาคมอาเซียน
      6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai”

ผลการดำเนินงาน
   ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน   
        1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละ 70
   2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ออกแบบ นำเสนอ เผยแพร่ และสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ ร้อยละ 70
   3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยความกระตือรือร้น รู้คุณค่าของความเป็นไทย และความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ร้อยละ 100
   4. ผลจากการใช้แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
   5. จากการทดสอบหลังสิ้นสุดการใช้กระบวนการเรียนรู้ “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai”   พบว่า คะแนนหลัง 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 16.61 และคะแนนหลัง 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 14.23
        6. ผลจากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มีค่ารวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50
   7. ผลจาการใช้แบบวัดเจตคตินักเรียนด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.96
   8. ผลจากการใช้แบบวัดความพึงพอใจของ ผู้เรียน ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai”  พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.09
            ผลที่เกิดขึ้นกับครู
   1. คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน
   2. คณะครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
      ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
   1. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเครือข่ายครูสังคมศึกษาของสพป.กพ.2 ให้เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายครูสังคมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
   2. โรงเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   3. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากการประเมินภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา 2554
   4. โรงเรียนได้เป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง อาเซียนศึกษา ให้กับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
   ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
   1. ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตัวผู้เรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียน
   2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปัจจัยความสำเร็จ
   1.  การนำองค์กร ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองชะแอน  คือ  นายพยัคฆ์ศักดิ์  ไชยศรีย์  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร  จัดให้มีการอบรมสัมมนา  ให้ความรู้แก่คณะครูอย่างสม่ำเสมอ  และส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง   
   2.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองชะแอน เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะครู เช่น ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง
   3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้  “Spirit of ASEAN Learning By Ekachai” เช่น การร่วมกันกำหนดเป้าหมายและออกแบบกิจกรรม ความร่วมมือในการวัดผลและประเมินผล เป็นต้น
   4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายครูสังคมศึกษาและศึกษานิเทศก์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

anekbut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: กระบวนการเรียนรู้ Spirit of ASEAN Learning By Ekachai
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 09:12:59 AM »
ผลงานน่าสนใจมากครับ  ดูแล้วน่าจะมีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก  เยี่ยมครับ