ผู้เขียน หัวข้อ: เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่องปฏิกิริยาเคมี ม.4  (อ่าน 1639 ครั้ง)

plus minus reset

jantima

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 15

  • Level and Hp Level 3 : Exp 18%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
หัวข้อรายงาน   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101วิชาวิทยาศาสตร์1                  เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน              นางธวัลรัตน์  เมฆเฉลิม  ครูชำนาญการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ปีการศึกษา     2553
                                                                       บทคัดย่อ
       
      การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และ(3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 44  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน ว 31101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที ( t-test)
      ผลการรายงานพบว่า (1)เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เล่มที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี และพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีค่าประสิทธิภาพ 86.89/85.23 เล่มที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน มีค่าประสิทธิภาพ 85.30/84.09 เล่มที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและแนวคิดของ การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีค่าประสิทธิภาพ 84.47/83.86 เล่มที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีค่าประสิทธิภาพ 85.83/84.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้ (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (3) ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี หลังจากใช้แล้วมีเจตคติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59 )