ผู้เขียน หัวข้อ: การศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอน แบบร่วมมือ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (อ่าน 1413 ครั้ง)

plus minus reset

kruning

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
การศึกษาเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกเาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบร่วมมือ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ผู้ศึกษา      นางหนึ่งนุช   รากแก่น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต ๒   
ปีที่ศึกษา    ๒๕๕๒

     
บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (STAD) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  ของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (STAD) และความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๒๐๒ เรื่อง  การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน  ๔๑   คน ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา   ๒๕๕๒  การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  (One Group Pre - Test Post - Test Design)  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้จาก ประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ได้จากความคิดเห็น   ของผู้เรียนด้วยการอภิปราย ตีความและสรุป ผลการศึกษาพบว่า
    ๑.   แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ(STAD)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐ / ๘๐  ที่ตั้งไว้    คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๓.๐๖/๘๒.๕๙ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง  คำควบกล้ำโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  (STAD)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สร้างขึ้นนี้  เป็นแบบฝึกที่ดีมีคุณภาพสามารถแก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของผู้เรียน ที่มีปัญหาได้เป็นอย่างดี
    ๒.  ผู้เรียนคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑ แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกเพื่อพัฒนา   ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ  (STAD)  นั้นมีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนสูงขึ้น
   ๓.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน ที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ(STAD) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเพื่อทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ(STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   โดยรวมอยู่ในระดับมาก   (  X= ๔.๒๘ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ คือ   การออกแบบน่าสนใจ  (X = ๔.๖๖ )  นักเรียนสนุกสนานกับแบบฝึกทักษะ(  X= ๔.๕๕ )  นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
[/font][/size]« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2011, 10:05:14 PM โดย kruning »