ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 1297 ครั้ง)

plus minus reset

samran

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           
ผู้รายงาน           นางสาวโสภา   อินธรรม
ที่ปรึกษา           นายมังกร   บุตรวงศ์
โรงเรียน            โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  ปีที่พิมพ์  2553

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย   1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน   ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  5  ก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวนนักเรียน  24  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา จำนวน  5  เล่ม (30  ชุด) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.14/83.65  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  จำนวน  15  แผน ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมของแผนโดยผู้เชี่ยวชาญ  มีค่าเฉลี่ย  4.33    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  40  ข้อ 1  ชุด   มีค่าความยาก  (p)  อยู่ระหว่าง  .25  ถึง.71   ค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่ .22  ถึง .70  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.56     และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  1  ชุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent  Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ  85.14 / 83.65     
      2.  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา มีค่าเท่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6423  หรือคิดเป็นร้อยละ  64.23 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 64.23
      3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์     ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05
        4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนทั้งหมด 24  คน ปรากฏว่า อยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีคะแนน เฉลี่ยรวม  4.53