ผู้เขียน หัวข้อ: เกมส์การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  (อ่าน 1720 ครั้ง)

plus minus reset

bonchuy_54

  • บุคคลทั่วไป
บทคัดย่อ
ชื่อผลงาน   :    รายงานผลการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  สำหรับ
                                เด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ( โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์ )
                               อำเภอดำเนินสะดวก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต  2
ชื่อผู้ศึกษา   :   นางบุญช่วย  อนันตศิริ   ครูโรงเรียนบ้านรางสีหมอก  วิทยฐานะ ชำนาญการ
                               ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา  2550
   การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1)   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ตามประสิทธิภาพ  80 /80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  การสอนโดยจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน   3 )เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ที่มีต่อการพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ด้วยเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  จำนวน 16  คน  แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ  One Group และแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) เกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สำหรับ     เด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่  2    2)  แบบทดสอบผลการเรียนรู้   3)  แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย   (  µ  )  ส่วนเบนค่ามาตรฐาน  (   ) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  และหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่กำหนดไว้ คือ   80  /  80   โดยใช้สูตร   E1 /  E2
   ผลการศึกษาพบว่า
   1 ) เกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2         มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 /80   2 )  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3)  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้  เกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 ในระดับมาก  เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีความสนุกสนานและมีโอกาสแลกเปลี่ยน     การเรียนรู้
   จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรม        เกมการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของกิจกรรมที่กำหนด  จะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการในภาพรวมเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี  ร้อยละ  80  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด