ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  (อ่าน 2542 ครั้ง)

plus minus reset

PONGAM

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
                โรงเรียนวัดโพธิ์งาม   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้รายงาน   นางสาวพัชราภรณ์   มาสุวัตร์    ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หน่วยงาน   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม   ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตาม   จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

   การประเมินโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจันบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ได้ทำการประเมิน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2554   โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
1)  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการถึง   ความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. นโยบายของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา  วัตถุประสงค์ของโครงการ  อีกทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน   และเหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย   
2)   เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับ  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ   
3)   เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
4)   เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน   8  ประการ  คือ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 5)   เพื่อศึกษาปัญหา  และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามแนวโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม   อำเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี
   กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม   ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตาม   จังหวัดปราจีนบุรี  รวมจำนวนทั้งสิ้น 44  คน  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) ของลิเคิร์ต (Likert Scale)  เป็นแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  และแบบสอบถามปลายเปิด  โดยให้เติมข้อความ ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ  สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
  ผลการประเมิน   สรุปได้ว่า
   1.   ด้านสภาวะแวดล้อม  ของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า  มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันทุกข้อ   ส่วนครู  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มี  3   อันดับ  ได้แก่  1)   โครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  2)  โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ   และ 3)  โครงการมีความเหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  และ  ผู้ปกครอง  พบว่า  มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มาก   โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี  1   อันดับ   ได้แก่  โครงการเหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย 
   2.   ด้านปัจจัยนำเข้า  ของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี  15   อันดับ  ได้แก่
1)   ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานของโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม    2)  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   3)  ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ  4) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8 ประการ     5)   ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม   6)   จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   7)   จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  8)  จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความมีวินัย  9)  จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังการใฝ่เรียนรู้  10)  จัดสิ่งแวดล้อม ละวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังการอยู่อย่างพอเพียง 11)   จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความมุ่งมั่นในการทำงาน  12)    จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความรักความเป็นไทย  13)   จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ   14)   มีงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ   15)    มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง   ส่วนครู  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี  6   อันดับ  ได้แก่  1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานของโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  2) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์   8 ประการ  3)  ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ  4) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ในการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ    5)  จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังความมุ่งมั่นในการทำงาน   6)  จัดสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนเหมาะสมต่อการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ   และผู้ปกครอง  พบว่า  มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มาก   โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3   อันดับแรก  ได้แก่  1)  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์     8 ประการ   2)  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานของ   โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม   3) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ในการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   
                3.   ด้านกระบวนการดำเนินงาน   ของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันทุกข้อ  ส่วนครู  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี  5  อันดับ  ได้แก่  1)  จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์   กษัตริย์   2)   จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  3)  จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย  4)  จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็น   5)  จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และผู้ปกครอง  พบว่า  มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด   โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3   อันดับแรก  ได้แก่  1)  จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย  2) จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  3) จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย 
                4.   ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน   ของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี  5   อันดับ  ได้แก่  1)  นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  นักเรียนซื่อสัตย์สุจริต  3)  นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน 4)  นักเรียนรักความเป็นไทย  5)  นักเรียนมีจิตสาธารณะ   ส่วนครู  พบว่า   มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี  2  อันดับ  ได้แก่   1)  นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  นักเรียนมีจิตสาธารณะ    และผู้ปกครอง  พบว่า  มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ   มาก   โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  1   อันดับ  ได้แก่     นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
   5.   ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิการดำเนินงาน  ทั้งของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน  พบว่า  ไม่มีข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ